/ Финансов контрол и неговата важна роля в координирането на работата на държавните органи

Финансов контрол и неговата важна роля в координирането на работата на държавните органи

Финансовият контрол е процедура, насочена къмза спазване на законността и целесъобразността на формирането и използването на всички форми на парични средства с цел ефективно икономическо и социално развитие на държавата и нейните отделно взети региони.

Този вид контрол е гарант за гарантиране на законността на финансовата дейност на държавата.

Основните задачи на финансовия контрол са следните:

- проверка на изпълнението на съответните задължения от страна на организации или граждани както към държавата, така и към изпълнителните органи;

- проверка на правилното използване на паричните ресурси от държавните предприятия и организации;

- Проверка на точността на извършените селища и други финансови транзакции, както и спазването на правилата за съхранение на парите;

- идентифициране на вътрешните производствени резерви;

- Предотвратяване и премахване на нарушенията на финансовата дисциплина.

Финансовият контрол е доста ефективенукрепва финансовата дисциплина на всяка организация и предотвратява възникването на всякакви рискове, които са пряко свързани с нарушаването на действащото законодателство. Нейната роля в социално-икономическите аспекти на държавата се изразява в определена процедура за неговото поведение. Това, на първо място, трябва да бъде твърде строг контрол на държавните фискални власти върху спазването на финансовия ред в организациите и институциите. На второ място, всички дейности на държавните предприятия трябва да бъдат икономически обосновани и с помощта на финансовия контрол ефективността и спазването на съществуващите задачи на държавата са напълно доказани.

Финансовият контрол следва да служи като гарантзаконността и целесъобразността на финансовата дейност на държавните предприятия и организации и да бъде една от връзките в цялата финансова система. Този вид контрол трябва да гарантира своевременността, пълнотата и коректността на генерирането на приходи, както и точността и валидността на разходите. За успешна социално-икономическа политика и добре функциониращото функциониране на държавната администрация финансовият контрол трябва да бъде ефективен и приобщаващ.

Финансовият контрол в Руската федерация се представя под формата намеханизъм, гарантиращ законосъобразността на дейността на общините и други представители на държавната власт. Основната роля в процеса на мониторинг на Кодекса на бюджета на Руската федерация се възлага на счетоводната камара, която следва да следи вътрешния и външния дълг на държавата, както и изпълнението на федералния бюджет.

Финансовият контрол може да бъде класифициран според причините за неговото прилагане.

Например, в зависимост от продължителносттатя може да бъде предварително и актуална. Предварителният контрол играе важна роля в предотвратяването или разкриването на ранни нарушения на финансовата дисциплина и се извършва преди действителното осъществяване на паричните транзакции. Настоящият контрол (има и друго име - оперативно) се извършва директно по време на финансовите операции и има за цел да идентифицира и отстрани всички нарушения в тази област на държавното предприятие.

Също така, финансовият контрол може да бъде задължителени проактивни. Възможно е и класифициране в зависимост от списъка на контролните органи. В този случай е възможно да се разграничат такива видове: контролът на президента, държавните органи, изпълнителната власт и местното самоуправление, ведомството, одитът и обществеността.

</ p></ p>>
Прочетете повече: