/ Концепция и същност на закона

Понятието и същността на закона

Време е да се разгледа понятието и същността на закона. Какво означава най-често? Съвременното разбиране на закона се основава на факта, че то е система от формално дефинирани, универсално задължителни норми, в които държавната воля се основава на интересите на народа. Природата на тази воля е универсална, класа. Съвременните понятия на закона твърдят, че това е нещо, образувано от справедливост, равенство, единство. Досега обаче мнозина са убедени, че законът не е свобода, а един от механизмите на поробване на хората. Изглежда, че няма толкова много и малко.

Понятието и същността на закона

Правото е призовано да регулира общественосттаНаправете така, че никой никога да не може да навлиза в свободата на човека. Същото важи и за собствеността на хората. Правото ни принуждава в определени граници, които са създадени така, че да бъдем защитени и осигурени. Но всъщност законът ни ограничава в много отношения? Да, правата на някакъв край, където започват правата на другите. Краят не може да бъде пресечен, но е за най-добро.

Помислете, накрая, за концепцията и същносттаправа. Разбира се, законът трябва да има задължителен държавно-волеви характер. Нейната класа и универсална същност се проявява точно в това. Да, счита се, че правото изразява волята на хората. Какво определя тази воля? В повечето случаи - икономически условия на живот. Малко по-малко върху нея засягат природните условия, духовните и т.н. Съгласете се, че справедливостта е относително относителна концепция. В различни моменти се даваха различни значения.

Институтът на представителната власт се е появил отдавна. Благодарение на него волята на народа успя да се превърне в закон, който е универсално обвързващ.

Общественото ще стане волята на държавата. Последният има следните характеристики:

- да стимулира всички видове претенции и интереси на населението;

- не трябва да зависи от интересите на отделни лица, сдружения, слоеве, групи и т.н .;

- трябва да бъдат защитени от специално създадени органи.

Като се има предвид понятието и същността на закона, струва сиче неговият характер е нормативен. Това се дължи на проявлението му в реалния живот. Тя се представя чрез комбинация от различни правни норми. Нормативният израз е много важен, тъй като волята, заложена в закона, няма да има правна сила.

Държавата трябва да е сигурнавръзка със закона. Той се проявява във факта, че държавата има възможност да прибегне само до тези принудителни мерки, които не противоречат на закона. По принцип това се отнася само за върховенството на закона, в което действително се вземат под внимание съществуващите закони.

Законът е обвързващ. Това означава, че за всички се създават закони и не трябва да има хора, в които приетите и санкционирани норми да не действат.

Официалната правна сигурност е важна. В този случай тя характеризира:

- специфична структура на нормите (те се състоят от хипотеза, разпореждане и санкции);

- комуникация с задълженията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдете собственик на правото;

- правно оборудване, за които се издават правила.

Държавата сключва норми на закона в някоиформи, които са начини за изразяване на неговата воля. АЯР (т.е. нормативният нормативен акт) е основната форма на закона. NPA може да бъде различен. Разбира се, най-важната от тях в нашата страна (както в много други) е Конституцията.

Законът има регулаторен характер. Да, това е доста мощен регулатор на обществените отношения, който е необходим, за да съществува.

</ p>>
Прочетете повече: